Wezwania do Ducha Świętego


W czasie Nowenny przed Uroczystością

Zesłania Ducha Świętego

razem z Maryją przyzywamy Pocieszyciela

prosząc o Jego siedmiorakie dary

dla całego Kościoła.

Wezwania do Ducha Świętego

 

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna po­chodzisz - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który wydajesz świadec­two o Chrystusie - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który kierujesz losami lu­dzkości - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który przebywasz w ser­cach naszych - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który przenikasz najskryt­sze tajniki serca - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który odradzasz nas du­chowo - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i po­bożności - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czy­nisz dziećmi Bożymi - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, odwieczne źródło po­ciechy - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniają­cej w naszych troskach - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z ży­cia w prawdzie - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żar­liwości - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apo­stołów - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zwycięstwo Męczen­ników - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, czystości Dziewic - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystuso­wy tworzysz, ożywiasz i uświęcasz. - zmiłuj się nad nami.Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw, by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Prosząc o siedem darów Ducha Świętego: Ojcze nasz... Chwała Ojcu... (7 razy)


P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, (O.W. Alleluja.)

W. I odnowisz oblicze ziemi. (O.W. Alleluja.)

 

Módlmy się: Duchu Święty, który napeł­niasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twej pra­wdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspoma­gać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, by oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Odsłony: 2795

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu