Orędownictwo Ojca Gwidona

 


Litania do Błogosławionego Gwidona z Montpellier 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Błogosławiony Gwidonie, módl się za nami.

Czcicielu Ducha Świętego, módl się za nami.

Czcicielu Oblicza Pańskiego, módl się za nami.

Czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Założycielu Zakonu Ducha Świętego, módl się za nami.

Wzorze życia w ubóstwie, módl się za nami.

Wierny Sługo Ewangelii, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś karmił głodnych, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś poił spragnionych, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś przyjmował przybyszów, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś odziewał nagich, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś odwiedzał chorych, módl się za nami.

Ojcze ubogich i bezdomnych, módl się za nami.

Ojcze samotnych i opuszczonych, módl się za nami.

Ojcze sierot i porzuconych dzieci, módl się za nami.

Ojcze słabych i bezbronnych, módl się za nami.

Ojcze błądzących i zagubionych, módl się za nami.

Wspomożycielu brzemiennych kobiet i samotnych matek, módl się za nami.

Obrońco poczętego życia, módl się za nami.

Obrońco niepewnych jutra, módl się za nami.

Sługo miłości miłosiernej, módl się za nami.

Sługo przynoszący ulgę w cierpieniu i chorobie, módl się za nami.

Sługo maluczkich i pogardzanych, módl się za nami.

Sługo upokorzonych i zepchniętych na margines życia, módl się za nami.

Błogosławiony Gwidonie, cieszący się we wspólnocie świętych w niebie, módl się za nami.

Błogosławiony Gwidonie zaproszony do wiecznej chwały Chrystusa Pana, módl się za nami.

Błogosławiony Gwidonie z radością chwalący Boga Jedynego - Ojca Syna i Ducha Świętego, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj na Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami Błogosławiony Gwidonie, Ojcze i Sługo wszystkich cierpiących.

W. Abyśmy wierni Duchowi Świętemu naśladowali Sługę i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Módlmy się: Duchu Święty, który dokonujesz w nas dzieła uświęcenia, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Gwidona o ducha ośmiu błogosławieństw. Uczyń nas na jego wzór ubogimi w duchu, cichymi, sprawiedliwymi, miłosiernymi, wprowadzającymi pokój, mającymi czyste serca. Uzdolnij nas do podjęcia jego charyzmatu przez ofiarną służbę każdemu człowiekowi i rozpal nas świętą gorliwością o Twoją chwałę, abyśmy przez Ciebie zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, wielbili Ojca Wszechmogącego, Źródło odwiecznej miłości i miłosierdzia, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Amazina va Muhimbazwa Guido w’i Montpellier

 

Mukama, tugirire ikigongwe.

Kristu, tugirire ikigongwe.

Mukama, tugirire ikigongwe.

Kristu utwumve,

Kristu udukundire.

Data wo mw’ijuru Mana, tugirire ikigongwe.

Mwana Mucunguzi w’isi, Mana,

Mutima Mweranda, Mana,

Butatu Bweranda, Mana imwe,

Muhimbazwa Guido, dusabire.

Wewe wubashe Mutima Mweranda,

Wewe wubashe Kristu,

Wewe wubashe Bikira Mariya,

Wewe watanguje umuryango wa Mutima Mweranda,

Karorero k’ubuzima bworo,

Mushikiriza w’intahemuka w’Inkuru Nziza,

Wewe wahagije abashonje,

Wewe wahemuye abanyotewe,

Wewe wakiriza yompi ba kavantara,

Wewe wambika abagenda gusa,

Wewe wasuhuza abarwaye,

Se w’abakene n’batangira aho baba,

Se w’inyakamwe n’abahebwe,

Se n’impfuvyi n’abana bahebwe,

Se w’abagoyagoya n’abatagira uwubarwanira,

Se w’abazimagirika,

Nkingi y’abavyeyi bibungenze n’abatwaye inda z’indaro,

Wewe urwanira ubuzima kuva umuntu agisamwa,

Wewe urwanira abatabona neza kazoza kabo,

Musuku w’urukundo rwuzuye ikigongwe,

Nkingi y’abarwaye n’abababara,

Musuku w’abato n’abakengerwa,

Musuku w’abateterejwe n’abaciwe n’abandi,

Muhimbazwa Guido, wewe uhimbawe mu gihari c’aberanda mw’ijuru,

Muhimbazwa Guido, wewe mutumire mu

Buninahazwa bwa Kristu Mukama,

Muhimbazwa Guido, wewe uninahaza mu kanyamuneza

Imana imwe, Data, Mwana na Mutima Mweranda.

Mwagazi w’Imana wewe ukiza ibicumuro vy’abantu, turekurire Mukama.

Mwagazi w’Imana wewe ukiza ibicumuro vy’abantu, twumvire Mukama.

Mwagazi w’Imana wewe ukiza ibicumuro vy’abantu, tugirire ikinongwe Mukama.

Dusabire, Muhimbazwa Guido, muvyeyi n’umusuku w’abababaye, kugirango tugamburukire.

Mutima Mweranda, twigane Umukama wacu Yezu Kristu.

 

Dusabe: Mutima Mweranda, wewe udutagatifuza, turagusavye duciye ku muhimbazwa Guido, uduhe umutima w’ugutegera ubuhirwe nyabwo. Dufashijwe n’akarorero yaduhaye, duhe umutima ushima ubworo twame dutekanye, tugendere ubutungane, tube abakun-dana n’abaharanira amahoro kandi twamane umutima w’indanga. Dufashe gukurikiza akarangamutima k’watan-guje umuryango mu gufasha tutiziganije umuntu wese. Shira muri twebwe umwitwarariko mweranda w’ubwami bwawe kugira ngo, twunze ubumwe na Kristu Yezu ku bwawe, dusenge Data Mushoboravyose, soko ry’urukun-do rwamaho kandi rwuzuye ikigongwe, mu myaka yose. Amen.

 
Litanie del Beato Guido

 

Signore, pietà

Cristo, pietà

Signore, pietà

Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici

Dio Padre, Creatore, abbi pietà di noi

Dio, Figlio, Redentore, abbi pietà di noi

Dio, Spirito, Santificatore, abbi pietà di noi

Santa Trinità, Unico Dio e Signore, abbi pietà di noi

Beato Guido, prega per noi

Figlio prescelto dal Padre,

Amato e chiamato da Cristo Signore,

Consacrato dallo Spirito Santo,

Figlio caro della Vergine Maria,

Onore della Santa Chiesa,

Fondatore e Padre dell’Ordine dello Spirito Santo,

Discepolo fedele di Cristo,

Innamorato del Volto di Cristo,

Apostolo del Vangelo,

Docile allo Spirito Santo,

Servo mite e obbediente,

Servo operoso e vigilante,

Servo dei poveri,

Uomo giusto nella fede,

Forte nella speranza,

Modello di carità,

Perseverante nella preghiera,

Specchio di santità,

Povero per Cristo,

Testimone della Providenza del Padre,

Testimone della divina Misericordia,

Padre Guido,

Padre dei piccoli abbandonati,

Difensore delle vedove e degli orfani,

Difensore della vita nascente,

Consolatore degli ammalati,

Conforto dei moribondi,

Padre tenero verso i sofferenti,

Tu che hai avuto compassione

per gli affamati e gli assetati,

Tu che hai accolto i forestieri e i pellegrini,

Tu che hai curato gli infermi e gli emarginati,

Tu che hai provveduto ai senza tetto,

Tu che hai chiamato i peccatori a penitenza,

Tu che ora vivi con i santi nella gloria,

Tu che ci chiami tuoi figli,

 

Beato Guido, intercedi per noi

Perché compiamo con amore la volontà del Padre.

 

Preghiamo: O, Padre, gloria degli umili e gioia dei puri di cuore, che hai scelto il Beato Guido perché fosse nella Chiesa il segno della tua provvidenza e con il dono del tuo Spirito, lo hai reso discepolo di Cristo, mite e umile di cuore, infondendo in lui tenerezza e miseri-cordia per i poveri, gli umili e i peccatori e hai voluto che trasmettesse alla tua Chiesa il carisma della misericordia, rendendolo padre e fondatore di un Ordine tutto consacrato allo Spirito Santo e alle opere di carità, concedi a noi, tuoi figli, di vivere lo spirito delle beatitudini, per essere nel mondo testimoni instancabili del Vangelo, pronti a servire Gesù nei fratelli e portare così, a quanti soffrono, la consolazione del tuo Santo Spirito. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Litanie du Bienheureux Guy de Montpellier

 

Seigneur, prends pitié,

O Christ, prends pitié,

Seigneur, prends pitié,

O Christ, écoute - nous,

O Christ, exauce - nous,

Père du ciel, Toi qui es Dieu, prends pitié de nous.

Fils Rédempteur du monde, Toi qui es Dieu, prends pitié de nous.

Esprit Saint, Toi qui es Dieu, prends pitié de nous,

Sainte Trinité, Toi qui est un seul Dieu, prends pitié de nous.

Bienheureux Guy, prie pour nous.

Toi qui honores l’Esprit Saint,

Toi qui honores le Visage du Christ,

Toi qui honores la Vierge Marie,

Fondateur de l’Ordre du Saint-Esprit,

Exemple de vie de pauvreté,

Serviteur fidèle de l’Evangile,

Toi qui rassasiais les affamés,

Toi qui donnais à boire aux assoiffés,

Toi qui accueillais les étrangers,

Toi qui habillais les mal-vêtus,

Toi qui visitais les malades,

Père des pauvres et des sans abris,

Père des orphelins et des enfants abandonnés,

Père de ceux qui sont seuls et délaissés,

Père de ceux qui sont faibles et sans défense,

Père de ceux qui sont égarés et perdus,

Rocher des futures mamans et des mères célibataires,

Défenseur de la vie dès la conception,

Défenseur de ceux qui doutent de leur avenir,

Serviteur de l’Amour Miséricordieux,

Appui des souffrants et des malades,

Serviteur des petits et des méprisés,

Serviteur des humiliés et des marginaux,

Bienheureux Guy, Toi qui te réjouis dans l’Assemblée des saints au ciel,

Bienheureux Guy, Toi qui es invité à la gloire, éternelle du Christ Seigneur,

Bienheureux Guy, Toi qui lous avec joie le Dieu Unique – Père, Fils et Saint-Esprit,


Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, exauce-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur.


Prie pour nous, Bienheureux Guy, Père et Serviteur de tous les souffrants,

Afin que, fidèles à l’Esprit Saint, nous imitions notre Serviteur et Seigneur, Jésus Christ.

 

Prions: Esprit Saint, Toi qui nous sanctifies, nous Te prions par l’intercession du Bienheureux Guy, de nous donner l’esprit des béatitudes. A son exemple, fais que nous soyons pauvres en esprit, calmes, justes, charitables, artisans de paix, avec un coeur pur. Aide-nous à réaliser son charisme en servant avec ardeur chaque homme. Allume en nous le saint zèle pour Ta gloire, afin que, unis au Christ Jésus par Toi, nous adorions le Père Toutpuissant, source d’amour éternel et de miséricorde, pour les siècles des siècles. Amen.


 


Літанія до Блаженного Гвідона з Монпельє

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Христе почуй нас, Христе вислухай нас

Отче з неба, Боже помилуй нас

Сину Відкупителю світу, Боже

Духу Святий, Боже

Свята Трійце, Єдиний Боже

Блаженний Гвідоне молись за нас

Почитателю Святого Духа

Почитателю Господнього обличчя

Почитателю Пресвятої Діви Марії

Засновнику Згромадження Святого Духа

Прикладе убогого життя

Вірний слуго Євангелії

Отче Гвідоне, який годував голодних

Отче Гвідоне, який напоїв спрагнених

Отче Гвідоне, який приймав подорожуючих

Отче Гвідоне, який одягав нагих

Отче Гвідоне, який відвідував хворих

Отче вбогих і бездомних

Отче самотніх і опущених

Отче сиріт і покинутих дітей

Отче хворих і беззахисних

Отче блудних і загублених

Підтримко вагітних жінок і самотніх матерів

Оборонцю зачатого життя

Оборонцю невпевнених у завтрашньому дні

Служителю милосердної любові

Служителю, який приносить полегшення в терпінні і хворобі

Служителю малих і погорджених

Служителю упокорених і відкинутих за межі нормального життя

Блаженний Гвідоне, який радієш в спільноті святих в небі

Блаженний Гвідоне, запрошений до вічної слави

Господа Ісуса

Блаженний Гвідоне, який з радістю вихваляєш

Єдиного Бога – Отця і Сина і Святого Духа

Агнче Божий, який береш гріхи світу,

Господи, прости нас!

Агнче Божий, який береш гріхи світу,

Господи вислухай нас!

Агнче Божий, який береш гріхи світу,

Господи помилуй нас!

 

Свящ: Молися за нас блаж.Гвідоне, Отче і Слуго всіх терплячих

Всі: Щоб ми вірні Святому Духу, наслідували

Слугу і Господа нашого Ісуса Христа

 

Молімося: Святий Духу, який нас освячуєш, просимо тебе через заступництво блаженного Отця Гвідона, дай нам духа восьми блаженств. Вчини нас на його взірець – вбогими духом, тихими, милосердними, миротворцями і чистими серцем. Зроби нас здібними до реалізації його харизми через жертовну службу кожній людині і запали нас святим старанням на Твою славу, щоб ми через Тебе з’єднані з Ісусом Христом, величали Отця Все-могутнього, Джерело відвічної любові і милосердя, на віки вічні. Амінь.

Odsłony: 8368

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu