2 Niedziela Adwentu – (Łk 3, 1-6) – 09.12.2012

“Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Propozycja modlitwy Słowem Bożym:
– Znajdź miejsce, które na czas modlitwy stanie się “adwentową pustynią”. Zapytaj Pana, co powinieneś wyprostować, wyrównać, odkręcić, aby przygotować dla Niego miejsce w swoim sercu i życiu. Uczciwie posłuchaj Jego głosu i szczerze przedstaw Mu swoje trudności i opory.