Godzinki do Ducha Świętego
10 stycznia 2016
Różne modlitwy do Ducha Świętego
10 stycznia 2016

Wezwania do Ducha Świętego

W czasie Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego razem z Maryją przyzywamy Pocieszyciela prosząc o Jego siedmiorakie dary dla całego Kościoła.

 

 

Wezwania do Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna po­chodzisz – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który wydajesz świadec­two o Chrystusie – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który kierujesz losami lu­dzkości – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który przebywasz w ser­cach naszych – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który przenikasz najskryt­sze tajniki serca – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który odradzasz nas du­chowo – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i po­bożności – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czy­nisz dziećmi Bożymi – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, odwieczne źródło po­ciechy – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniają­cej w naszych troskach – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z ży­cia w prawdzie – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żar­liwości – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apo­stołów – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zwycięstwo Męczen­ników – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, czystości Dziewic – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystuso­wy tworzysz, ożywiasz i uświęcasz. – zmiłuj się nad nami.

 

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw, by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.

Prosząc o siedem darów Ducha Świętego: Ojcze nasz… Chwała Ojcu… (7 razy)

 

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, (O.W. Alleluja.)

W. I odnowisz oblicze ziemi. (O.W. Alleluja.)

 Módlmy się: Duchu Święty, który napeł­niasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twej pra­wdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspoma­gać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, by oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.