Duchowość

Krocząc drogą rad ewangelicznych, pragniemy naśladować Jezusa ubogiego, czystego i posłusznego, namaszczonego Duchem Świętym. Wierzymy, że to zjednoczenie zaowocuje w nas osobistym uświęceniem, a także stanie się źródłem skutecznego apostolstwa w służbie Ewangelii Życia i Miłości.

Wzorem oddania się Bogu i uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i wypełnieniu posłannictwa miłości miłosiernej jest dla nas Maryja. Maryja zasłuchana w natchnienia Ducha Świętego Pocieszyciela i Ojca Ubogich, gotowa nieść pociechę bliźnim.


Kontemplacja tajemnicy miłości Boga, objawionej w Chrystusie, ujawniającej się w działaniu Ducha Świętego jest treścią naszego życia. (Konstytucje pkt 8)

Patrzeć na Chrystusa i uczyć się kochać jak On, poddając się codziennie na nowo, z coraz większą wolnością i ufnością Duchowi Świętemu. Dorastamy do tego całe życie…

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22)

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego,
Osobowej Miłości jednoczącej Ojca i Syna,
który włącza nas w Chrystusowe posłannictwo
i pobudza do naśladowania Jezusa
przede wszystkim w Jego miłosiernej miłości,
ma przepełniać serce każdej siostry,
kształtować jej życie duchowe i przenikać działalność

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego widoczne jest w charakterystycznych dla Zgromadzenia nabożeństwach ku Jego czci. Siostry czczą Ducha Świętego w modlitwach całej wspólnoty, jak również w modlitwach indywidualnych. Każdy dzień rozpoczynają hymnem do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu, przyjdź". Codziennie odmawiają Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz Sekwencję w intencji chorych, ubogich, dzieci potrzebujących opieki. Każdy poniedziałek jest w Zgromadzeniu dniem poświęconym czci Ducha Świętego. Święto patronalne Zgromadzenie obchodzi w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Kult Najświętszego Oblicza Jezusa

Jezus goreje miłością. Patrz na Jego czcigodne Oblicze, patrz na zgasłe i spuszczone oczy... Patrz na Jezusa w Jego Obliczu, tam zobaczysz jak nas miłuje.

Oblicze cierpiącego Chrystusa staramy się za przykładem bł. Gwidona z Montpellier dostrzegać w bliźnich. Z tej prawdy wynika szczególny kult Jezusowego Oblicza oraz troska o ducha ubóstwa. Ubóstwa nie tylko indywidualnego, ale również wspólnotowego. Ubóstwa, które nie jest rezygnacją z wielkich pragnień, ale jest wyborem Jezusowej drogi ich realizacji.

Drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim przeżywamy w naszym Zgromadzeniu jako Dzień Dobrych Uczynków - czcimy Oblicze Chrystusa, ukryte w każdym człowieku, szczególnie najmniejszym.

Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego

Głębokie życie modlitwy oraz radosna i ofiarna służba Chrystusowi cierpiącemu w bliźnich cechować będą każdą siostrę.

Wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu posłannictwa jest Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, która objawioną Jej wolę Boga przyjęła słowami: "Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38) Oddajemy cześć Maryi i naśladujemy Ją, dążąc przez Nią do zjednoczenia z Chrystusem, a przez Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

W każdą sobotę, dniu poświęconym Matce Bożej, odnawiamy swoje oddanie się Jej w niewolę miłości.