Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013
Z cierpliwością znosić siebie nawzajem
28 sierpnia 2013

Czym jest uprzejmość…

uprzejmosc

Kolejny owoc, który Paweł wymienia w Ga 5,22 to crhsto,thj. Oznacza dobroć, rzetelność, zacność w stosunkach z ludźmi, łagodność, uprzejmość, życzliwość, łaskawość, dobrotliwość, czasem również prostoduszność i naiwność. W Nowym Testamencie termin crhsto,thj występuje 10 razy, wyłącznie w tekstach Pawłowych. Odnosi się zarówno do Boga jak i do człowieka.

W Liście do Tytusa 3,4-7 czytamy: Gdy zaś ukazała się dobroć (crhsto,thj) i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego . Bóg jest miłosierny wobec grzeszników, czeka cierpliwie na ich nawrócenie. W Rz 11,22 crhsto,thj pojawia się aż 3 razy. BT tłumaczy to słowo jako dobroć Boga: Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. Dobroć ta, objawiająca się w Jezusie Chrystusie, polega więc na zbawieniu przez łaskę wiary (Ef 2,7-8), nie dzięki ludzkiemu działaniu, ale wyłącznie dzięki darmowej inicjatywie Boga.

Łaskawość pojawiająca się w kontekście sprawiedliwości i zrozumienia dotyczy także zachowań ludzi. Oznacza odpowiedź ze strony wierzącego, który odrzuca wszelką niesprawiedliwość, złość i pożądanie (Rz 1, 29). Jako wyraz miłości stała się ona przedmiotem pracy chrześcijan, którzy nie będą oddawali złem za zło, ale będą je zwyciężali dobrem (1 Tes 5,15; Rz 12,17.21).

Crhsto,thj to szlachetna, pełna przyjaźni i życzliwości akceptacja drugiego człowieka, gotowość przyjścia mu z pomocą, tak jak Chrystus dał za nas swe życie, aby uwolnić nas od grzechu. Występowanie uprzejmości w katalogach cnót obok innych cech postawy chrześcijańskiej, świadczy, że Paweł uważa ją za ważny element postępowania wiernych w codziennym życiu, za ważny przejaw prawdziwej miłości bliźniego. W 2 Kor 6,6 Apostoł wymienia uprzejmość wśród cech, przez które on i jego współpracownicy okazują się sługami Boga. Uprzejmość wymieniona jest po cierpliwości, za nią natomiast jest określenie: w Duchu Świętym. To połączenie podkreśla związek między cnotą uprzejmości a Duchem Świętym – Dawcą wszystkich cnót nadprzyrodzonych i Tym, który podnosi na wyższy poziom, nadaje najwyższą wartość cnotom naturalnym.

Natomiast w Kol 3,12 Paweł wymienia uprzejmą dobroć jako jedną z cnót, w które wierni jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – mają się oblec znosząc się nawzajem w miłości. Warto podkreślić związek uprzejmości z miłością wybaczającą. Delikatność okazywana na zewnątrz i czujność na potrzeby drugiego człowieka, zawarte w pojęciu crhsto,thj, prowadzą do tego, by ogarnąć potrzebującego bliźniego pełną życzliwością, wybaczyć to, co możemy tutaj na ziemi mieć przeciwko niemu, ponieważ najpierw Pan wybaczył nam o wiele więcej, niż teraz my mamy komukolwiek do wybaczenia w Jednym Ciele Chrystusa (por. Kol 3,15).

s. Dorota Raźny