28 sierpnia 2013
uprzejmosc

Czym jest uprzejmość…

Kolejny owoc, który Paweł wymienia w Ga 5,22 to crhsto,thj. Oznacza dobroć, rzetelność, zacność w stosunkach z ludźmi, łagodność, uprzejmość, życzliwość, łaskawość, dobrotliwość, czasem również prostoduszność […]
28 sierpnia 2013

Z cierpliwością znosić siebie nawzajem

Bóg znosi nas grzeszników w swojej wielkoduszności, okazuje swoje miłosierdzie poprzez swoją łagodność, jest dobry względem nas grzeszników. Grecki termin makroqumi,a oznacza cierpliwość jako długomyślność, wytrwałość […]
28 sierpnia 2013
owoc

Owoc Ducha

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego (KKK) w numerze 1832 czytamy, że Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja Kościoła […]
29 sierpnia 2013
radosc

Radosnego dawcę miłuje Bóg

Drugi owoc Ducha to radość. Rzeczownik cara.. był powszechnie używany w kulturze hellenistycznej. W świecie grecko-rzymskim radość łączona była ze szczęściem, które wynikało ze znalezienia środka […]
29 sierpnia 2013
milosc_roza

Z nich zaś największa jest miłość

Miłość avga,ph. stanowi podstawę wszystkich innych owoców, winna być sercem tych przejawów, ponieważ jest ona autentycznym darem Ducha, który jest zaczynem harmonijnego życia moralnego. Ona też […]
29 sierpnia 2013
jednosc

Twórca Jedności

Duch Święty jednoczy „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak […]
29 sierpnia 2013

Źródło naszego pokoju

Kolejnym owocem, który ściśle łączy się z dwoma poprzednimi jest eivrh,nh – pokój – uniwersalna kwestia ludzkości, jednakże odmiennie rozumiana w różnych kulturach. Dla stoików pokój […]
29 sierpnia 2013
praca

Karpo.j

Dlaczego owoc? Interesującym nas terminem jest karpo.j – owoc – pochodzący od hebrajskiego yrIp.. W pismach Pawłowych jako rzeczownik występuje 11 razy, 4 razy użyty jest […]
29 sierpnia 2013

Prawda was wyzwoli

W czasie mowy pożegnalnej w Wieczerniku, Jezus zapowiadając przyjście Ducha Świętego, dodaje: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O […]